къаис


къаис

Мэздэгу адыгэхэр апхуэдэу йоджэ хуэрэджэм
так называют абрикос моздокские адыги

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.